Kvalitet & miljö

Affärsidé

Vi erbjuder lokalvård samt tilläggstjänster till främst företagskunder.

 

Kvalitetspolicy

Vi ser kundnöjdhet som en viktig framgångsfaktor för såväl enskilda serviceuppdrag som för företagets långsiktiga utveckling.

Våra uppdrag genomför vi så att våra nöjda kunder kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring. Detta gör vi genom att;

 • Leverera efterfrågad service i rätt tid.
 • Säkerställa kvalitet i våra städuppdrag med hjälp av en kombination av egna interna kvalitetskrav och den Nordiska städstandarden Insta 800.
 • Säkerställa ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet inklusive slutkontroll.
 • I våra uppdrag verka som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med våra medarbetare internt, leverantörer andra entreprenörer och underentreprenörer.

Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Varje anställd åtar sig att:

 • Uppfylla kundkrav och övriga tillämpliga krav från intressenter, inklusive tillämpliga lagar och förordningar
 • Bidra till att ständigt förbättra verksamheten och höja kvalitetsnivån på våra projekt

2021-11-01
Stefan Köhler
VD

Miljöpolicy

Vi verkar för att skydda den externa miljön genom att förebygga och minska föroreningar och annan negativ miljöpåverkan. I detta arbete beaktas våra tjänsters och produkters hela livscykel. 

Vi gör detta i vår verksamhet genom att;

 • Beakta miljöaspekter vid val av materiel och städmetoder.
 • Källsortera avfall och återanvända städmaterial när så är möjligt.
 • Utveckla vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Ställa krav på att underentreprenörer har ett eget miljöarbete.

I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.

Varje anställd hos oss åtar sig uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav.

Varje anställd hos oss åtar sig att:

 • Uppfylla gällande miljörelaterade lagar och förordningar samt övriga tillämpliga bindande krav
 • Bidra till att ständigt förbättra vårt miljöledningssystem genom att verka för att uppfylla miljömålen och uppnå en bättre miljöprestanda i vår verksamhet

Vår kvalitetspolicy och miljöpolicy finns tillgängliga på vår hemsida och revideras kontinuerligt.

2021-11-01
Stefan Köhler
VD

Anlita KLENI som leverantör!

Närhet och personlig kontakt tror vi är grundpelare till en bra lösning. Alla våra tjänster anpassas efter våra kunders specifika behov. Kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur vi bäst löser era lokalvårds-och servicebehov.