Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Den här policyn finns tillgänglig för alla anställda att ta del av både digitalt och i utskriven version. Policyn kommuniceras ut till alla nyanställda och hålls uppdaterad som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Kleni ska verka för att våra medarbetare har en arbetsmiljö där de trivs, utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt.  

Våra anställda ska trivas och vara fria från ohälsa orsakad av arbetet. I samarbete med våra medarbetare och kunder ska vi arbeta för en god arbetsmiljö där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.  

Arbetsmiljöfrågor är en del av vårt löpande arbete inom företaget och vi åtgärdar uppkomna problem omgående, inom de tekniska och ekonomiska ramar vi har. Vi tar in extern kompetens inom arbetsmiljöområdet när så behövs. 

Våra målområden inom arbetsmiljö är: 

·    Att minska sjukfrånvaron  

·    Att våra medarbetare är nöjda  

·    Att vi inte råkar ut för några allvarliga incidenter 

Som arbetsgivare åtar vi oss därför att: 

·    Rapportera risker, olyckor och tillbud till berörd extern part samt se till att minimera risker och faror. 

·    Arbeta systematiskt för att förbättra vårt arbetsmiljöarbete genom att förbättra ledningssystemet för arbetsmiljö. 

·    Fördela och tillse att anställda med delegerat arbetsmiljöansvar har den kunskap och befogenhet som krävs för att utföra uppgiften. 

·    Se till att lagar, rutiner och riktlinjer följs av oss som arbetsgivare och av våra anställda. 

·    Arbeta i samråd med arbetstagare, arbetstagarrepresentanter och externa parter för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

·    Anpassa arbetsmiljön i möjligaste mån till våra medarbetares fysiska och psykiska hälsa och förutsättningar.

Som arbetstagare åtar man sig att: 

·    Arbeta för en god social arbetsmiljö. 

·    Rapportera olyckor, risker och tillbud. 

·    Följa de lagar och rutiner som finns inom företaget. 

·    Följa övriga riktlinjer och policys inom företaget. 

·    Delta i utbildningar som arbetsgivaren tillhandahåller inom arbetsmiljöområdet.

Den här policyn finns tillgänglig för alla anställda att ta del av samt för andra intressenter vid förfrågan.

Policyn kommuniceras till alla nyanställda och hålls uppdaterad som en del i vårt arbetsmiljöarbete.  

Anlita KLENI som leverantör!

Närhet och personlig kontakt tror vi är grundpelare till en bra lösning. Alla våra tjänster anpassas efter våra kunders specifika behov. Kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur vi bäst löser era lokalvårds-och servicebehov.